Eğitime Uzanan Yol Projesi İzleme ve Değerlendirme İhalesi

Print
11/08/2017

İhalemizin başvuru süresi 15 gün daha uzatılmıştır. 

Finansmanı TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.  Sosyal ve Çevresel Yatırımlar Programları’ndan sağlanan hibe ile karşılanan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında projenin izleme ve değerlendirme işi ihale yoluyla tedarik edilecektir. 

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından proje kapsamında ihtiyaç duyulan hizmetlerin temini için teklif vermeye davet edilmektesiniz.  İş Tanımı ekte verilmektedir.

Aşağıda listelenen belgeler teklif ile birlikte sunulacaktır.  Teklif isteme dokümanındaki şartları sağlayan en düşük teklif sahibi talep edilmesi halinde aşağıdaki belgelerin orijinallerini sunacak ve akabinde sözleşme yapılacaktır.  Sözleşme Makamı belgeleri sağlayamayan teklif sahipleri ile sözleşme imzalamayacaktır.

1.      Tebligat Adresi (Kanuni ikametgah belgesi)

2.      Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

3.      İmza Sirküleri

4.      Vekaleten ihaleye katılım sağlanması halinde, teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri ( yıl içinde alınmış)

5.      Vergi Levhası (fotokopi)

6.      Vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumlarına borcu olmadığını gösterir belge. Yapılandırılmış borcu olan teklif sahipleri, ilgili kurumdan aldıkları resmi yazıları teklif dosyasına eklemelidir.

 

Tekliflerinizin kapalı zarf içinde en geç 25.08.2017 günü saat 10:00’e kadar İş Tanımında belirtilen koşullarda aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir.  Son teslim tarihinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Teklifler, belirtilen adreste teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda saat 10:15’te açılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Faruk YAŞAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Vakıf Başkan Yardımcısı

Adres: Merkez Mh. Sıracevizler Caddesi Zülfikarlar İş Merkezi

No:27 Kat:1 Şişli -İstanbul

Tel:    0212 244 75 00 

Faks: 0212 244 75 04

 

Teklif Mektubu

EKLER:

1)    İş Tanımı

2)    Teklif Formu

3)    Teklif Sahibinin Beyanı

4)    Sözleşme Formu